facebook
English

www.gavroche-bg.org

Център за работа с деца на улицата

Същността на услугата е свързана с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от образователната система, чрез индивидуална работа с детето и семейството му, осъществяване на семейно консултиране и подкрепа, ограмотяване на децата и подпомагане на формирането на хигиенни, личностни, социални и други умения.

 ЦРДУ е социална услуга в общността, която се предоставя съобразно индивидуалните потребности на конкретното дете и на членовете на неговото семейство, за срок от една година.

Капацитетът на ЦРДУ е 20 деца.

І.  Цели

1. Осигуряване на безопасна и защитена среда за децата.

2. Задоволяване на основните потребности на детето и осигуряване на условия за нормално развитие, съобразно личностните и физиологичните особености.

3. Предотвратяване на социалната изолация на децата и техните семейства.

4. Превенция на асоциалните прояви на децата на улицата.

5. Превенция и защита на децата на улицата от насилие, въвличане в трафик и форми на експлоатация и труд.

6. Провеждане на дейности по ограмотяване на децата.

7. Подобряване на здравно-хигиенната култура на децата.

8. Организиране на свободното време.

9. Пряка работа с родителите и разширените семейства за подобряване на взаимоотношенията и връзките между децата и родителите.

10. Реинтегриране на децата на улицата в семейна и/ или близка до семейната среда.

ІІ. Целева група

1. Преки бенефициенти.

      - Деца на улицата и в риск от попадане на нея.

      - Деца, които са неглижирани.

      - Деца, за които е установена липса на достатъчни грижи и родителски контрол.

      - Деца, отпаднали или в риск да отпаднат от оразователанта система.

2. Непреки бенифициенти

   - Родители и семейства на деца на улицата, неглижиращи децата си, непритежаващи достатъчно родителски умения и капацитет за оказване на контрол и грижи за децата.

      - Екипа на Сдружение „Гаврош”.

ІII. Дейности

1. Проучване на нуждите.

                2. Оценка на нуждите.

3. Предоставяне на комплекс социални услуги:

Децата се транспортират от и до центъра с минибуса на сдружението.

3.1 Задоволяване на базисните нужди на настанените деца:

- Храна – осигурена е готова топла храна /закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря/, доставена от Стол към „Ученическо и столово хранене” ООД;

- Здравно обслужване – ежедневно здравословното състояние на децата се следи от медицинска сестра, която проследява антропометричните показатели, симптомите за инфекциозни и вирусни заболявания, осъществява контакт с личните. Осигурен е достъп до стоматологична грижа;

- Лична хигиена - Децата са насърчавани да поддържат добър външен вид;

3.2 Организиране на ограмотителни програми и провеждане на сесии по превенция на насилието и обучения за социални умения (функционално и гражданско ограмотяване) - според образователния статус и възможностите децата са включени в занятия по ограмотяване и подкрепа на подготовката за училище.

С децата, трайно отпаднали от образователната система, се работи по развитие на базисно ниво на грамотност, покриваща предучилищната подготовка.

С децата в предучилищна възраст се работи по формиране на навици, развитие на фина моторика, начално ограмотяване на ниво предучилищна подготовка. Съдейства се на родителите за записване на децата в училище и  се подпомагат първокласниците.

Децата, които посещават учебни заведения, са  подпомагани с учебни пособия и са подкрепяни, за да не напуснат училище. Следи се тяхната успеваемост в училище и са подпомагани за подготовката за часовете.

3.3         Организиране на свободното време

4. Работа с родителите и семействата

 

 Услугата преустанови дейността си от 1.09.2017г.

За контакти:

доц. д-р Пенка Стоянова - директор социална услуга

Сдружение „Гаврош”

моб. 0878 140024

e_mail: office@gavroche-bg.org

www.gavroche-bg.org