facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


29.09.2015

На 25.09. се проведе среща на първата фокус група  - екип на сдружение "Гаврош", по проект "Оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера" на сдружение "Шанс и Закрила" гр. Хасково, в който Гаврош е в ролята на пилотна организация. По време на работата на групата бяха очертани параметрите за оценка на въздействието на услугата "Защитено жилище за младежи, напуснали сопециализирани институции". Дейностите по проекта предвиждат срещи на още две фокус групи с лица, свързани с живота на услугата, както и проучване сред по-широката общност.

Проект "Оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 –2014г.
www.ngogrants.bg