facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


26.01.2017

На 24 януари се проведе среща между представители на организации, членове на Национална мрежа за децата, секретариата на НМД, община Варна, областна даминистрация и други местни структури.

Срещата беше организирана с цел да постави няколко ключови въпроса и предизвикателства, отнасящи се до работата за деца и семейства на територията на общината.

На първо място бе обсъдена липсата на Стратегия за развитието на социалните услуги вече повече от година, което възпрепятства планирането и качественото предоставяне на социална подкрепа на деца и семейства. Като основно предизвикателство за създаването на такава Стратегия беше посочена липсата на стратегически план на областно ниво, каквото е нормативното изискване. В обсъжданията заедно със зам.-областния управител Кристиян Богоев и зам.-кмета на община Варна – Коста Базитов, беше посочено, че създаването на такава стратегия трябва да се приоритизира и в обсъждането й и на областно, и на общинско ниво, трябва да бъдат включени гражданските организации, работещи с и за деца и семейства.

Въпрос, поставен по време на обсъждането, беше и спешната необходимост от преструктуриране на услугата „Приют“, която се управлява от сдружение Гаврош вече 22 години, в „Кризисен център“, което да позволи модернизирането на услугата и осигуряването на достатъчен финансов стандарт, който да позволи адекватната грижа за деца в нужда от кризисно настаняване. Колегите от община Варна декларираха, че това ще се случи през септември 2017 година, а дотогава ще бъдат търсени варианти за осигуряването на липсващия бюджет за функционирането на услугата от бюджета на общината. Това решение е изключително важно, тъй като от повече от година Гаврош предоставя грижа за едни от най-уязвимите деца във Варна в условия, които са критични, както за запазването на професионалистите, които  работят с тях, така и много трудни дори от гледна точка на материалното обезпечаване.

Желанието на членовете на Мрежата и други участници е тази среща да е първата от многото, които да позволят адекватно включване на гражданските организации при планирането, реализирането и оценката на подкрепата към децата и семействата на територията на общината. Във връзка с това Регионалният съвет на НМД входира предложение до областна аминистрация и община Варна за включването на специалисти в работните групи за изготвяне на стратегии и планове.