facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


28.02.2017

На 22 февруари членове на Национална мрежа за децата от Североизточен регион взеха участие в среща на Община Варна с НПО за обсъждане и допълване на предложения за разкриване на социални услуги в общността и услуги от резидентен тип за деца и възрастни, които да бъдат отправени към Областната стратегия за развитие на социалните услуги.

Обсъдени бяха предложения за промяна на капацитета на съществуващи услуги, трансформирането на Приюта за деца в Кризисен център, както и бе предложено залагането на разкриването на Кризисен център за деца от 0 до 5г.

По време на срещата дебати имаше около нуждата от мобилни екипи за оценка и консултиране на деца и възрастни с увреждания, както и за засилване на работата на терен сред рисковите общности в града. Поканата към членовете на регионалния съвет е продължение на обсъдената нужда от съвместна работа на местната власт с неправителствените организации, заявена от членовете на Национлан мрежа за децата в Североизточен регион на срещата с Общината и Областната администрация през януари тази година.

Надяваме се, че направените предложения ще бъдат интегрирани в Областната стратегия за развитие на социалните услуги, както и че местните власти все по-често ще се допитват до мнението на организациите, пряко ангажирани в предоставянето на услуги за различни уязвими групи. Ще продължим да следим развитието на местните стратегии, както и взетите предвид предложения на организациите.