facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Обява за регионален координатор на НМД
21.04.2015

Обява за работа
Длъжност: Регионален координатор

За Национална мрежа за децата:
Национална мрежа за децата обединява над 120 граждански организации, работещи с и за деца в цялата страна. Мисията на организацията е да се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици. Мрежата работи за поставянето на детето и семейството в центъра на обществения живот чрез подобряване на политиките и практиките, отнасящи се до децата, както и чрез промяна на нагласите на обществото към правата на детето. Повече за Национална мрежа за децата можете да видите тук: www.nmd.bg

Общо описание на длъжността:
Търсят се Регионални координатори за четири места в страната:
Бяла Слатина – за Северозападен регион
Варна – за Североизточен регион
Търговище – за Североизточен централен регион
Пазарджик – за Югозападен централен регион
Регионалният координатор има за задача прилагането на механизма за регионална координация на Национална мрежа за децата. Той отговаря за прилагането на стратегията и оперативния план на Национална мрежа за децата на местно и регионално ниво с включване на съответни специфични за региона дейности. Организира и координира съвместната работа на организациите-членове на Национална мрежа за децата за съответния регион чрез отворен, ясен и опростен механизъм на взаимодействие, в който всеки един съмишленик и член да се чувства значим и част от каузата на НМД.
Регионалните координатори ще работят в тясна връзка със Секретариата на Национална мрежа за децата, базиран в София.  

Основни задачи:
1.    Привлича съмишленици и привърженици за каузата на НМД.
2.    Осигурява ефективното и улеснено общуване между членовете в съответния регион, търси консенсус и обединяващи позиции. Подава информация относно дейностите в Мрежата. Насърчава активността на членовете на Национална мрежа за децата от региона в Мрежата.
3.    Отговаря за координацията на разработването и прилагането на оперативни планове за специфични дейности за съответния регион.
4.    Участва в посещения на членовете на Мрежата от съответния регион на място, като коментира заедно със Секретариата на НМД необходимите промени, постигнатите резултати и трудностите по реализацията на проектите.
5.    Отговаря за координирането на застъпнически и обществени кампании заедно с членовете на Национална мрежа за децата на регионално и местно ниво. Съгласува застъпническите дейности на Мрежата на регионално и местно ниво с тези на национално ниво. Отговаря за консултирането на становищата на Национална мрежа за децата на регионално и местно ниво.
6.    Подкрепя развитието на сътрудничеството между местните организации, местните власти и областните администрации.
7.    Отговаря за организирането на регионалните срещи и срещите на Регионалния съвет.
8.    Проучва, обобщава и комуникира добри практики в отделните области на работа на НМД
9.    Отговаря за видимостта на Национална мрежа за децата и нейните членове с поддържане на контакти с регионалните и местните медии
10.    Подава актуална информация за дейностите на отделните организации от региона към Секретариата

Условия за заемане на длъжността:
•    Завършено висше образование
•    Отлични устни и писмени умения за общуване и умения за работа с хора.
•    Отлични презентационни умения;
•    Отлични компютърни умения – Microsoft Office, Excel, E-mail & Internet;
•    Способност да работи под напрежение, както самостоятелно, така и като част от екип;
•    Ентусиазъм и енергичност, гъвкавост и умения за убеждаване и привличане на съмишленици.
•    Добро разбиране на работата в мрежа
•    Възможност за пътуване
•    Познаване на работата на неправителствените организации в България
•    Владеенето на английски или друг чужд език е предимство

Какво предлагаме?
- Работа сводещи организации, работещи за деца и семейства в България;
- Работа в малък офис и част от гъвкав, динамичен и мотивиран екип;
- Възможност за запознаване и принос към работата на неправителствените организации, работещи с и за деца от региона;
- Въвеждащо обучение;
- Трудов договор с организацията – Регионален център
(сдружение „Първи юни“ – Бяла Слатина, сдружение „Гаврош“ – Варна, Клуб на нестопанските организации – Търговище, фондация „Социални практики в общността“ – Пазарджик)

Процедура за подбор:

Подборът на кандидатите ще се извърши на три етапа при следните срокове и условия:
1) Подаване на документи от кандидатите до 18:00 ч. на 30 април 2015г.
2) Подбор на кандидатите по документи. Моля, имайте предвид, че ще се свържем само с одобрените от първия етап кандидати.
3) Събеседване - интервюта с одобрените кандидати са планирани за периода 5 – 8 май 2015 г., като този етап включва и практическа задача, свързана с ролята на кандидатите.

Необходими документи за кандидатстване:

- Автобиография в свободен формат на български език с данни за контакт на двама препоръчители и описание на връзката между тях (напр. работодател, пряк ръководител, преподавател и др.)     
- Мотивационно писмо за конкретната позиция и работата в Мрежата на български език.
От одобрените за интервю кандидати ще се очаква да могат да предоставят копия от документи, удостоверяващи завършено образование, квалификации и необходимия опит за заемане на длъжността. Моля, имайте предвид, че част от необходимите документи за сключване на договор са свидетелство за съдимост и удостоверение за висящи и предварителни производства.