facebook
English

www.gavroche-bg.org

Наблюдавано жилище

„Наблюдавано жилище“ е Комплекс за социални услуги, реализиран като държавно делегирана дейност. В него се предоставят следните социални услуги:

• Резидентна грижа;

• Информиране и консултиране;

• Застъпничество и посредничество;

• Общностна работа;

• Терапия и рехабилитация;

Обучение за придобиване на умения;

• Подкрепа за придобиване на трудови умения.

Целева група - пълнолетни лица с увреждания, младежи до 25-годишна възраст

Капацитет 4 места

Основна цел: Създаване на необходимите условия и възможности за достоен, пълноценен и самостоятелен начин на живот на потребителите в среда, близка до семейната, чрез използване на индивидуалния им потенциал, социално включване и подкрепа за реинтеграция и адаптиране на хората към социалните и икономически изисквания на гражданското общество и работната среда.

Принципи на социалната услуга

• Достъпност; 

• Индивидуален подход; 

• Всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата чрез различни дейности; 

• Зачитане правата на потребителите и гарантиране на активното им участие при вземането на решения и в реализирането на дейностите; 

• Гъвкавост и прозрачност при управлението на СУ;

• Участие на всички заинтересовани страни и използване на всички налични ресурси при планиране на дейности и вземане на решения.

 

За контакти:

Дора Атанасова – социален работник

гр. Варна 9020

кв. Възраждане, бл. 79, вх. Б, ет. 1, ап. 10

тел.:  052 300 229

Моб.: 0878 140021

 

е_mail: office@gavroche-bg.org

web: www.gavroche-bg.org