facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


14.04.2016

В рамките на проект „Оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера” бяха разработени „Принципи и процедури за включване на целеви групи, граждани и институции в оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера”, които съчетават научното познание, което изследователският метод предлага с практическото знание, натрупано от участниците в процеса на изпълнение на проекта. Документът е обобщение на: 
- опита на сдружение „Деца и юноши” - София, сдружение „Гаврош” – Варна и сдружение „Център Мария” – Горна Оряховица, които поеха предизвикателството да пилотират избрания подход в своите общности;
- мненията и препоръките на 29 НПО, които участваха в обучение за прилагане на подхода;
- мненията и препоръките на 52 представители на  НПО и институции от социалната сфера, споделени на заключителната конференция на проекта.

Предложените „Принципи и процедури за включване на целеви групи, граждани и институции в оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера” са предназначени да послужат най-вече на НПО от социалната сфера. Те са приложими и  биха могли да бъдат използвани от всички, които работят в сферата на социалните услуги или тяхното управление, за да планират и развиват по-добре своите дейности, да бъдат по-уверени, по-полезни и по-успешни.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 –2014г.
www.ngogrants.bg