facebook
English

www.gavroche-bg.org

Оценка на въздействието от дейността на НПО в социалната сфера

Водеща организация: Сдружение „Шанс и закрила” – Хасково


Пилотни организации: Сдружение „Гаврош” – Варна, Сдружение „Център Мария” – Горна Оряховица, Сдружение „Деца и юноши” – София

Период на изпълнение: юни 2015г. – март 2016г.

Цел на проекта:
Да се повиши организационната и финансова устойчивост на НПО като се постави фокус върху оценка на въздействието от тяхната работа върху цялата общност;
Да се създаде и разпространи механизъм за саморегулация на дейността на НПО, базиран на проучване и демонстриране на ползите, които организацията създава за общността.

Към кого е насочен проектът?
3 пилотни НПО от социалната сфера, които ще апробират Методология за проучване на мнението на общността за въздействието от тяхната дейност;

30 НПО от страната, които ще бъдат обучени да прилагат „Принципи и процедури за включване на целевите групи, гражданите и институциите в оценка на въздействието”;
234 представители на общността, които ще имат възможност да участват във фокус групи, интервюта и анкети.

Дейности:
Разработване на Методология за включване на целеви групи, граждани и институции в оценка на въздействието от дейности на НПО;
Апробиране на Методологията от 3 пилотни НПО;
Анализиране на данните от пилотната фаза и изработване на „Принципи и процедури за включване на целевите групи, гражданите и институциите в оценка на въздействието”;
Обучение на представители на 30 НПО, с цел придобиване на знания и умения да проучват, анализират и обобщават мнението на общностите, в които работят за ползите и положителните промени от своята дейност;
Организиране на Национална конференция за популяризиране на резултатите от проекта.

Резултати:
Създаден е методически ресурс за изследване на въздействието от дейностите на НПО;
Представителите на 33 НПО са обучени и са подобрили капацитета си да правят оценка на въздействието от своята работа и могат да регулират дейността си в съответствие с потребностите на общността;

Разпространен е инструмент за проучване на мнението на общността за въздействието от дейности на НПО в социалната сфера.

Изготвени са доклади от оценката на въздействието от дейността на пилотните НПО.

Бюджет на проекта: 43 645 евро.

 

 

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 –2014г.
www.ngogrants.bg


Допълнителни файлове