facebook
English

www.gavroche-bg.org

Архив проекти

Проект "НЕуязвими"

Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата”

Проект "През кухнята към по-добър живот"

Проект "Мобилна подкрепа"

Оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера

Нашите гласове 2014

По-сигурна среда за децата в риск от гр. Варна 2011-2014

Изграждане на капацитет у млади ромски жени за предпазване от насилие и трафик 2013

Бъдещи родители 2011

Здраво семейство 2011

Развитие на алтернативи на институциите за деца и младежи в Санкт Петербург  2008-2009

Развитие на Кризисен център „Гаврош” за деца, преживели насилие 2008

Нова визия 2007

Разпространение на най-добрата закрила на деца в България 2007-2010

Шанс за Гаврошовци, Прорама ФАР «Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи» 2007-2008

Ремонт на къщата в Дебели рът област Елена за създаване на Национален център „Гаврошовци” за отдих и социална реинтеграция на деца и младежи в риск – втори етап 2006

Ремонт на къщата в Дебели рът област Елена за създаване на Национален център „Гаврошовци” за отдих и социална реинтеграция на деца и младежи в риск 2006

Да се направи достояние най-добрата практика за закрила на децата в Северо-Източна България”  2004-2007

Създаване на политика за закрила на децата от насилие в четири основни училища от гр. Варна 2006г.

Създаване и внедряване на модел за закрила на деца в основни училища в Квартал Владислав Варненчик 2006г.

Дневен център за работа с деца на улицата 2004г.

Градивни подходи в борбата с безпризорността 2003г.

Ромски жени за своите права 2003г.

Социална интеграция чрез образование на ромите от Варненска област 2003г.

Социална интеграция чрез образование и подобряване бъдещите перспективи на деца в риск 2003г.

Превенция на сексуалното насилие върху безпризорните деца в гр. Варна 2002г.

Превенция на безпризорността и социалното изоставане сред ромите 2001г.