facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект: По-сигурна среда за децата в риск във Варна

Проект: По-сигурна среда за децата в риск във Варна
   
Главна цел - Да се намали уязвимостта на децата спрямо сексуално насилие и експлоатация чрез създаване на сигурна семейна среда, осигурявайки достъп до услуги за детска закрила и алтернативи на уличния живот.
Подцели
1. Да се предпазят децата от Ромските общности и семейства с по-нисък социален статус във Варна от сексуално насилие и експлоатация и да се осигури сигурна среда за тяхното израстване чрез развитие на ефективен модел на работа с родителите и представителите на общността и осигуряване на достъп до социални услуги.
2. Да се защитят децата, живеещи и работещи на улицата във Варна, от насилие и експлоатация.
3. Да се постави въпросът за детската закрила на дневен ред на общинско ниво и така да се осигури дълготрайна закрила на децата от насилие и експлоатация.

Бюджет: 488 373 лв.
Продължителност: Април 2011 – март 2014
Донор  на проекта: Фондация ОУK, Швейцария


Допълнителни файлове