facebook
English

www.gavroche-bg.org

Инициатива "По-активни и по-неуязвими"

Потребителите на социални услуги често са изключени от обществения живот, не са самостоятелни и не участват активно в процесите, които ги касаят, защото не познават добре правата си и не знаят как да ги отстояват, което ги поставя в риск от дискриминация и злоупотреби. Подкрепящите ги служители в социалните услуги обичайно решават вместо тях и когато работят в малки населени места имат ограничен достъп до обучения, добри практики, доброволчески инициативи и институционална подкрепа. Гражданите, които са склонни да подкрепят, се нуждаят от информация за видовете социални услуги и обучения как да подкрепят уязвими хора, да познават и защитават правата им и да бъдат по-активни в общността, особено в малките населени места.

Инициативата цели повишаване на знанията и уменията за зачитане правата и ценностите на ЕС на служители и потребители в социални услуги, на  граждани и местни институции. 

 

 

Дейности по инициативата:

1. Подбор на доброволци и социални услуги - организиране на онлайн кампания за въвличане на граждани като доброволци в инициативата и отправяне на покана за включване до социални услуги в области Варна и Добрич.

2. Оценка на нуждите и знанията - анкетно проучване сред доброволци, екипи и потребители в социални услуги за познаването на правата, ценностите на ЕС, нормативните документи и институциите, свързани със защитата им, нуждата от подкрепа и др.

3. Провеждане на обучения, консултации и супервизии по права и ценности - ще бъдат проведени 5 безплатни еднодневни обучения: 1 на доброволци, 2 на  служители от социални услуги и 2 на потребители в социални услуги.

4. Застъпничество - ще бъдат организирани 5 посещения на доброволци в социални услуги за запознаване с дейностите, проблемите и рисковете за потребителите. Ще се проведат 6 срещи с местни институции с участието на служители, потребители и доброволци. 

5. Разпространение на информацията - осигуряване на публичност и визуализация на дейностите и разпространение на резултатите и наученото сред по-широк кръг от обществото.

 

 

 

„Инициатива „По-активни и по-неуязвими“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).