facebook
English

www.gavroche-bg.org

Развитие на Кризисен център „Гаврош” за деца, преживели насилие

Цели:

Продължалване предоставянето на услугата кризисен център "Гаврош".
Предоставяне на услуги за деца, жертви на насилие.
Обхват: Област Варна

Резултати: 6 деца, преживели различни форми на насилие, са получили сигурност и закрила в Кризисния център. 3 оттях са върнати в семейството, 1 дете е настанено в училище-пансион, 2 деца са насочени към Център за временно настаняване на безпризорни деца.

Бюджет: 13000лв.

Продължителност: Октомври 2008 - Декември 2008

Донор на проекта: МТСП, Фонд „Социално подпомагане”