facebook
English

www.gavroche-bg.org

Шанс за Гаврошовци

Главна цел: Социализация и деинституционализация на деца в риск
Цели:
1. Развитие на Дневен център Гаврош за деца и младежи  в риск, застрашени от отпадане от училище
Намаляване неграмотността сред деца и младежи на улицата.
Устойчиво връщане в училище на деца в риск, прекъснали образованието си.
Подпомагане на деца в риск, постъпващи в първи клас
2. Създаване и развитие на защитени жилища за настаняване на деца, излизащи от специализирани институции на възраст 16-18г.
Адаптиране към социалните и икономически изисквания на гражданското общество и работната среда на деца, напускащи социалните институции
Създаване на социална борса Гаврош за подпомагане на настанените в защитените жилища деца за устойчива трудова заетост.
3. Създаване на кризисен център за деца и младежи, преживели и застрашени от насилие.
4. Повишаване на капацитета на Сдружение “Гаврош” като организация, осъществяваща пълния цикъл на подпомагане на деца и младежи в риск чрез създаване и развитие на кризисен център, Защитени жилища и Дневен център.
Обхват: област Варна

Резултати: 99 деца в риск са подобрили своята социализация, усвоявайки социални и битови умения. От тях 66 са отглеждани от семействата, 18 са върнати в семейството след ползване на услугите Кризисен център и Защитено жилище, Само 3 деца са настанени в институция след ползване на услугите, 4 живеят самостоятелно, 5 са насочени за ползване на други услуги в общността, 2 са настанени в учебни заведения с пансион.
Създадени са две защитени жилища с капацитет 8 за младежи, напускащи специализирани институции на възраст 16-18г.
Създаден е Кризисен център за деца, преживели и застарашени от насилие с капацитет 12
Повишен е капацитета на Сдружение “Гаврош” като организация, осъществяваща пълния цикъл на подпомагане на деца и младежи в риск.
66 деца ограмотени в дневен център.
Бюджет: 149 929 евро

Продължителност: Април 2007 - Октомври 2008

Донор на проекта: Прорама ФАР «Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи», МТСП