facebook
English

www.gavroche-bg.org

Изграждане на капацитет у млади ромски жени за предпазване от насилие и трафик

Главна цел

Изграждане на капацитет у млади жени от ромски произход за предпазване от насилие, трафик и полово предавани болести.
Подцели:
Да се повишат знанията и уменията на млади ромски жени за предпазване от нежелана бременност и полово предавани болести.
Да се осигури достъп до здравни и социални услуги на жени от ромската общност.

Резултати: проведени са 18 групови сесии с 39 жени. Обхванати са теми за трафик на хора, проституция, сексуално насилие, начини за въвличане в трафик, предпазване от полово предавани болести и нежелана бременност. По време на сесиите са извършени индивидуални психологически и социални консултации.

Бюджет: 2500 лв.

Продължителност: Юни 2013 - Октомври 2013

Донор на проекта: Дирекция "Превенции", Община Варна