facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект "Мобилна подкрепа"

Главна цел: Превенция на отпадането от училище и превенция на социалната изолация на деца от уязвими семейства

Дейности:

1. Провеждане на ограмотителна програма на терен за деца от уязвими семейства на възраст 4-7г.

2. Консултиране и подпомагане на уязвими семейства по отношение на достъпа до образование, превенция на насилие и социална изолация.

3. Организиране на дарителски и доброволчески инициативи за повишаване информираността и ангажираността на гражданите

Бюджет: 3787.69 USD

Продължителност: 10 месеца

Донор на проекта: Обществен Борд на TELUS International Europe