facebook
English

www.gavroche-bg.org

Разпространение на най-добрата закрила на деца в България

Цели:

Да се разпространи модела за работа по превенция на насилието, по-специално сексуалното насилие, над деца и младежи в риск.
Да се повиши капацитета на Гаврош по превенция и интервенция при извършено сексуално насилие над деца. Да се усвои методика на работа с деца с девиантно поведение, деца, настанени в кризисен център при извършено насилие над тях, деца и младежи, пребиваващи в защитени жилища след напускане на социални домове. Да се усвоят добри практики за работа с родители, където има насилие над детето в семейството и извън него.
Да се повиши обществената чувствителност чрез достигане до по-широка публика, както и до повече ползватели на информация  и умения за превенция и интервенция в случаи на насилие над деца и чрез разпространение резултатите от проекта във всички 4 региона
Партньори:

Сдружение "Деца и юноши"- гр. София
Сдружение "Шанс и закрила" - гр. Хасково
Център "Мария" – гр. Горна Оряховица
Асоциация "Деметра" – гр. Бургас

Обхват: България

Резултати: През 2008г. проведохме 3 обучения на общо 69 специалисти от Софийски и Пернишки заведения за деца, които обучиха по новата методика 425 деца от три града в 15 детски градини, 16 училища. Проведени са над 100 модула с над 200 деца. Проведени са обучения на 16 медицински сестри и 17 студенти. Проведено е „Училище за родители” с 20 родители на деца в риск.
Създадената филмотека по превенция на сексуалното насилие съдържа 36 филма. Подготвена е методика за водене на обсъждане на основните идеи, изводи, предназначение на филмите за конкретна аудитория.
През 2009г.
Обучени са 200 специалисти от училища и детски градини; 60 медицински сестри от детски заведения, 60 студенти от 4 университета. Проведени са общо  над 200 сесии с над 1000 деца. Ръководството е преиздадено в 1000 броя. Разпространено е в цялата страна. Обучени са над 20 обучители, които обучиха своите колеги.
Повиши се компетентността и педагогическия капацитет на специалистите относно групова работа, оценка на прогреса, работа с родители. Създадени са 2 обучителни филма, в които са представени методите и техниките за работа в група по няколко модула от Ръководството. Филмите са със субтитри на руски и английски език и се ползват в България, Русия и Индия.
Бюджет: 493 372 USD

Продължителност: 2007 - 2009

Донор на проекта: Фондация "ОУК", Швейцария