facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект: Създаване на политика за закрила на децата от насилие в четири основни училища от гр. Варна

Проект: Създаване на политика за закрила на децата от насилие в четири основни училища от гр. Варна

Главна цел: Превенция на насилието на деца в четири училища от гр. Варна.
Подцели:
Разработване на политика за закрила на децата в общо четири основни училища в гр. Варна
Внедряване на политиката като част от вътрешно нормативните документи във всяко училище
Създаване на възможности за внедряване на разработените политики и в други училища

Обхват: Варна

Резултати: В 4 училища са изготвени политики за закрила на децата от насилие.
Включени са родители и ученици в изработването на политиката, както и в състава на създадения чрез нея училищен екип по закрила е нова практика за всяко училище. Ангажираността на родителската общност е повишена. Проведени са анкети в две училища. Резултатите от проучването сочат, че децата осъзнават насилието главно като „побой”. Всички деца, включително участвалите в проекта, осъзнават поведението на насилващите и считат, че то е непроменливо.

Бюджет: 2640 евро

Продължителност: Август - декември 2006

Донор на проекта: ФПИИ, Асоциация "Родители", София