facebook
English

www.gavroche-bg.org

Развитие на алтернативи на институциите за деца и младежи в Санкт Петербург

Главна цел: Превенция на институционализацията на деца и младежи в Санкт Петербург чрез предлагане на алтернативни модели на рехабилитация и работа със семейството
Подцели:

1. Подобряване на уменията на младежите в риск чрез развитие и документиране на модела на социалния апартамент.
2. Осигуряване на равни шансове за живот за деца без родителски грижи чрез разработване и документиране на модела за намиране, обучение и подкрепа на приемните семейства
3. Разпространение на моделите на социален апартамент и приемно семейство през Ресурсния център
4. Улесняване участието на младежите в гражданското общество чрез наемане, обучение и участие в проекти за социални услуги
Обхват: Санкт Петербург, Русия

Роля в проекта: партньор

Резултати: Проведени три обучения на персонала на социалните апартаменти в Санкт Петербург, осъществена е супервизия на работещите в социалните услуги, екипът на Гаврош участва в две конференции в Русия.

Бюджет: 375 000 евро

Продължителност: 2008 - 2009г.

Донор на проекта: Европейска комисия