facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект: Превенция на безпризорността и социалната изостаналост сред ромите

Проект: Превенция на безпризорността и социалната изостаналост сред ромите
Цел: Развитие на модел за превенция на безпризорността и социалната изостаналост сред ромите, който включва методи за социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Обхват: Варна, Каменар, Аспарухово, Одесос

Резултати: Изградена е мрежа от млади хора от ромски произход и мрежа от специалисти за превантивна работа и подкрепа в ромските квартали.
Бюджет: 61 634 ЕВРО
Продължителност: Септември 2001 – Септември 2002
Донор на проекта: Програма ФАР Аксес