facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект „НЕуязвими”

 


Главна цел: подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят.


Дейности:

1. Оценка на нуждите и знанията на младежи и доброволци за човешките права, нормативните документи, институциите, свързани със защитата им, сферите за прилагане, нуждата от подкрепа.
2. Практическо обучение по права, даване на мнение и активно участие на ромски младежи от двете услуги на сдружението.
3. Подбор и въвличане на млади хора и доброволци, които да подкрепят младежите.
4. Обучение на доброволците по отношение разбирането за правата на човека, малцинствата, хората с увреждания, нормативните документи и институциите, отговорни за защита на правата, и особеностите на ромски младежи в социални услуги.
5. Проучване на средата и провеждане на кампания по застъпничество по проблем,  свързан със защитата правата на ромските младежи.

Продължителност: 12 месеца

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8727 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Фонд активни граждани, www.activecitizensfund.bg.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.