facebook
English

www.gavroche-bg.org

Бъдещи родители

Главна цел: подготвяне на младежи, настанени в Защитени жилища, за отговорно и позитивно родителстване
Подцели:
1. Формиране на умения за избор на подходящи партньори.
2. Формиране на знания и умения за семеен живот без насилие.
3. Развитие на умения за грижи за децата и поемане на родителски отговорности
4. Развитие и адаптиране на програмите на Защитени жилища към потребностите на бенефициентите.
Обхват: Варна

Резултати: В проекта са участвали общо 14 младежи, като заложените в целевата група са 8.
През месец април осем младежи и девойки участваха в оценката на потребностите и възможностите. Проведохме четири срещи, на които всеки изрази мнение и предложи теми.
През шестте месеца проведохме 24 сесии. Във всяка сесия участваха по 8 младежи – 4 момичета и 4 момчета. След проведените сесии се повиши информираността на младежите за рисковете от нежелана и непланирана бременност у всеки от тях. Повиши се мотивацията и желанието за поемане на родителски отговорности. Всички младежи са категорични, че няма да допуснат нежелана бременност и няма да оставят дете в институция. При невъзможност да се справят сами, знаят къде да се обърнат за помощ.
Всяка от сесиите предизвикваше определени емоции у участниците, поради което те бяха съпътствани от психологически консултации. Основно консултациите се провеждаха в по-неформална обстановка, по-често индивидуално, отколкото на малки групи. Те бяха насочени към реални проблеми и отключени травми, които младежите споделиха или демонстрираха. Проведени са 24 индивидуални консултации.
Бюджет: 4495 лв.

Продължителност: Април 2011 - Октомври 2011

Донор на проекта: Община Варна