facebook
English

www.gavroche-bg.org

Ремонт на къщата в Дебели рът област Елена за създаване на Национален център „Гаврошовци” за отдих и социална реинтеграция на деца и младежи в риск – втори етап

Цели:

Изграждане на Национален център „Гаврошовци” за отдих и социална реинтеграция на деца и младежи в риск.
Интегриране и социализиране на младежи и деца в риск.
Развитие и утвърждаване на Национален Център “Гаврошовци”, за отдих на деца и младежи в риск.
Обхват: България

Резултати:

Довършен е ремонтът на къщата в Дебели рът.

Бюджет: 39 898 лв.

Продължителност: Юли 2006 - Септември 2006

Донор на проекта: МТСП, Фонд "Социално подпомагане"