facebook
English

www.gavroche-bg.org

Лицензи

 

Сдружение “Гаврош” е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност /Удостоверение № 3 от 31.01.2003 г./ и притежава следните удостоверения за регистрация за предоставяне на социални услуги:

  • Удостоверение за регистрация №00480-0011/ 18.10.2018г. на Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социална услуга "Наблюдавано жилище"
  • Удостоверение за регистрация №00480-0013 /18.10.2018г. на Агенция  за социално подпомагане за предоставяне на социална услуга – "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост".