facebook
English

www.gavroche-bg.org

Лицензи

 

Сдружение “Гаврош” е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност /Удостоверение № 3 от 31.01.2003 г./ и притежава следните лицензи:

  • Удостоверение за регисотрация №480-11/ 17.11.2014г. към МТСП, Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социална услуга "Наблюдавано жилище"
  • Удостоверение за регистрация №480-04/12.10.2009г. към МТСП, Агенция  за социално подпомагане за предоставяне на социална услуга – "Защитено жилище".