facebook
English

www.gavroche-bg.org

Лицензи

 

Сдружение “Гаврош” е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност /Удостоверение № 3 от 31.01.2003 г./ и притежава следните лицензи:

  • Лиценз № 0777от 17.01.2013 г.,  издаден от Държавната агенция за закрила на детето за социална услуга за деца: Център за работа с деца на улицата.
  • Удостоверение за регистрация № 480-05/21.03.2013г. към МТСП, Агенция „Социално подпомагане” за предоставяне на социална услуга – Център за работа с деца на улицата.
  • Удостоверение за регистрация №480-04/12.10.2009г. към МТСП, Агенция „Социално подпомагане” за предоставяне на социални услуги – Защитено жилище.